Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

platné od 18. 10. 2023

podnikající fyzické osoby Mgr. Terezy Kučerové, IČO: 191 52 400, zapsané v živnostenském rejstříku u Městského úřadu města Kuřimi

(dále také jako "fotograf")

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi fotografem a objednatelem vzniklé na základě sjednaných fotografických služeb (dále také jako "focení").

1.2 Objednáním focení potvrzujete, že jste obeznámeni s obchodními podmínkami a souhlasíte s nimi.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.3 Objednáním focení také potvrzujete, že jste seznámeni s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým pracuji, a že s nimi souhlasíte.

2. Objednávky na focení

2.1 Objednávky na focení přijímám prostřednictvím sociálních sítí (Instagram a Facebook), emailem nebo telefonicky.

2.1 Potvrzení termínu a hodiny objednaného focení vždy vyžaduji písemně na e-mail info@terezakucerova.com nebo prostřednictvím sociální sítě.

2.2 Objednání termínu focení je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu mnou i Vámi. Termín je možné 1x změnit, a to nejpozději 4 dny před domluveným termínem focení, nový termín je nutné objednat do 1 kalednářního měsíce od původního termínu v závislosti na aktuálně volných termínech fotografa.

2.3 V případě nemoci nebo při focení v exteriéru při špatném počasí focení po domluvě přesuneme na nejbližší volný termín.

3. Cena focení

3.1 Cena za focení se řídí ceníkem aktuálním v den objednávky focení uvedeném na webových stránkách.

3.2 Pokud bude focení probíhat více než 20 km od bydliště v Kuřimi, cena za focení se navyšuje o cestovné. V případě půldenního a celodenního svatebního balíčku je tato vzdálenost 50 km od města Kuřimi. Cena cestovného je 10 Kč/km (počítá se z/do Kuřimi). 

3.3 Platba za realizované focení je splatná v den focení v plné výši a to hotově nebo převodem na účet. V případě pronájmu ateliéru jste jako objednavatel focení povinen/povinna uhradit závdavek na focení ve výši částky za pronájem nejpozději do druhého dne po domluvení termínu focení, tento závdavek je nevratný.

3.4 Dojde-li ke zrušení focení v momentě, kdy je fotograf již na cestě, objednavatel hradí vždy fotografovi cestovné (i v případě vzdálenosti menší než 20 km).

3.5 Vybrané a upravené fotografie zasílám až po uhrazení celé částky, včetně doplatku za případné fotografie vybrané nad rámec balíčku. Pokud není uvedeno jinak v aktuálním ceníku, částka za jednu fotografii nad rámec balíčku je 150,-.

4. Fotografování

4.1 V den focení se, prosím, dostavte ve sjednanou dobu. Dobu focení nelze bez dohody předem prodlužovat.  Váš pozdní příchod není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. Opozdíte-li se o více než 30 minut jsem oprávněna fotografování zrušit bez náhrady.

4.2 I přes snahu předejít podobným nepříjemnostem, neručím za nespolupráci rodinných členů a domácích mazlíčků při focení. V takovém případě také neručím za dostatek kvalitních záběrů při focení. Tato situace není důvod pro reklamaci nebo snížení ceny fotobalíčku.

5. Výběr fotografií k úpravě

5.1 Výsledný výběr fotografií k úpravě provádíte Vy jako objednavatel, v případě svateb výsledný výběr provádím já sama jako fotograf.

5.2 Webovou galerii s náhledovými fotografiemi Vám zašlu do 14 dnů od provedeného focení. Tato lhůta se může prodloužit z důvodu nemoci či dovolené. O tomto Vás informuji prostřednictvím e-mailu, sociální sítě, telefonicky nebo sms. Počet náhledů není pevně stanoven, vždy Vám ale umožní dostatečný výběr fotografií.

5.3 Po uskutečnění výběru fotografií a po odevzdané galerii s vybranými a upravenými fotografiemi se je odkaz na náhled fotografií smazán.

5.4 Berete na vědomí, že dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, poskytovat, ukládat, screenovat a ani je dále upravovat.

5.5 Rawy ani neupravené fotografie neposkytuji.

6. Úprava fotografií

6.1 Veškeré dodané fotografie jsou upravené dle mého fotografického stylu. Výběr barevného či černobílého provedení fotografie je na mém rozhodnutí. V případě zvláštních požadavků na úpravu a zpracování fotografií mohu účtovat příplatek.

6.2 U fotografií v rámci ceny provádím tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou akné, malé modřiny nebo škrábance. Nadstandardní úpravy, např. výraznější retuš vrásek či odstranění tetování si účtuji navíc dle rozsahu. Rozsáhlejší retuše jako např. výrazná změna tělesných proporcí neprovádím.

7. Dodání fotografií

7.1 Všechny vybrané a upravené fotografie zasílám přes odkaz na zaheslovanou webovou galerii ve formátu JPG a poměru stran 2:3. Tento odkaz je aktivní po dobu 1 měsíce.

7.2. Doba dodání fotografií v případě svatebních balíčků jsou 4 týdny, ve svatební sezóně od dubna do října se může doba dodání fotografií prodloužit na 2 měsíce ode dne svatby.

7.3 Doba dodání fotografií mimo svatební balíčky je 4 týdny od odeslání vybraných náhledů objednatelem.

7.4 Galerii vybraných a upravených fotografií archivuji z kapacitních důvodů po dobu 6 měsíců. Po tuto dobu mohu v případě ztráty fotografií objednavatelem na Vaši žádost fotografie znovu zaslat elektronickou formou. Nevybrané neupravené fotografie nearchivuji.

7.5 Společně s odkazem na webovou galerii s upravenými fotografiemi Vám zároveň pošlu i kód voucheru pro tisk fotografií (v hodnotě dle počtu a rozměru fotografií v každém balíčku). Neodpovídám za doručení vytištěné zakázky třetí stranou.

8. Reklamace

8.1 Reklamace fotografií je potřeba provést nejpozději do 1 týdne od dodání fotografií. Pokud se k fotografiím do této doby nevyjádříte, jsou fotografie považovány za přijaté bez vad.

8.2 Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem, vlastní vizáží a oblečením a mém autorském pojetí fotografie není důvodem k reklamaci.

9. Autorská práva

9.1 Všechny fotografie, náhledy i upravené fotografie, jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

9.2 Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoliv upravovat (např. použití barevných filtrů na sociálních sítích) a zveřejňovat jako dílo autora.

10. Osobní údaje

10.1 Pro potřeby poskytnutí fotografických služeb zpracovávám osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, dodací adresa, telefon, e-mail, číslo bankovního účtu, fotografie. Tyto osobní údaje jsou zpracovány za účelem plnění smluvních vztahu a plnění závazků z něj vyplývajících. Dále jsou zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností (daňové povinnosti a povinnosti vůči kontrolním úřadům). Tyto osobní údaje budu archivovat po dobu stanovenou platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje nesmím poskytnout žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, i po skončení závazných vztahů mezi námi.

11. Ostatní ujednání

11.1 Při zakoupení balíčku poskytujete souhlas se zveřejněním fotografií v rámci mého portfolia, a to na mých webových stránkách a sociálních sítích, případně na propagačních materiálech. Pokud si zveřejnění nepřejete, informujte mě, prosím, předem a to nejpozději v okamžiku skončení focení. Samozřejmostí je Vaše právo odvolat souhlas se zveřejněním Vašich fotografií a požadovat dodatečné odstranění fotografií z portfolia, a to písemně emailem na uvedené adrese.